OPĆENITO

 • financijsko knjigovodstvo (glavna knjiga, bruto bilanca...)
 • robno i materijalno knjigovostvo
 • obračun PDV-a, knjiga izlaznih računa (IRA), knjiga ulaznih računa (URA), blagajna
 • knjigovodstvo kupaca i dobavljača, salda konti
 • izvodi kunskih i deviznih žiro računa
 • obračun plaća, honorara i naknada djelatnika, prijava, odjava (MIO i HZZO) te matična evidencija djelatnika, putni nalozi
 • analitika osnovnih sredstava, obračun amortizacije

MJESEČNO

 • Mjesečni ili tromjesečni obračun PDV-a za poreznu upravu
 • mjesečna prijava poreza na potrošnju
 • prijava posebnih poreza
 • RS-m obrazac za obračun plaća i honorara
 • ID obrazac obračuna plaća zaposlenika
 • statistički izvještaji TSI-POD za FINU

GODIŠNJE

 • PD obrazac (prijava poreza na dobit)
 • bruto bilanca, bilanca, račun dobiti i gubitka
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • godišnji obračun PDV-a
 • obračun komorskog doprinosa
 • godišnji financijski izvještaji
 • IP obrazac (izvještaj o primanjima radnika)
 • IPP obrazac

OSTALE USLUGE

 • financijski i porezni savjeti
 • svi ostali poslovi na zahtjev korisnika
 • pisanje ugovora ,odluka, pritužbi,zapisnika...